Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de opdrachtgever producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de opdrachtgever of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst en/of overeenkomst op afstand;
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) (digitale) inhoud en/of diensten en/of (digitale) inhoud en/of diensten op afstand aan opdrachtgever aanbiedt;
 9. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van producten;
 10. De Ruiter: degene die hetzij op diens eigen paard, hetzij op een door Feline de Jonge ter beschikking gesteld paard rijdt op het terrein van Feline de Jonge of daarbuiten en/of rijles en/of begeleiding krijgt van Feline de Jonge. Hieronder wordt ook verstaan een potentiële koper die een proefrit maakt op een aan Feline de Jonge in eigendom toebehorend paard;
 11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de opdrachtgever wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 12. Overeenkomst: een overeenkomst die tussen ondernemer en opdrachtgever wordt gesloten
 13. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de opdrachtgever ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 14. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat opdrachtgever en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 15. Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de verhuurder opdracht heeft gegeven tot het huisvesten van het paard of de pony.
 16. Verhuurder: de rechtspersoon die zich bezig houdt met het (tijdelijk) huisvesten van paarden en pony’s.
 17. Huisvesten: Het tijdelijk of voor langere termijn ter beschikking stellen van gebouwen, boxen en/of terrein ten behoeve van het verblijf en de verzorging van het paard of de pony gedurende de duur van het verblijf van het paard of de pony.


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Feline de Jonge
Elias Beeckmanlaan 210
6711VS EDE

KvK nummer: 65365372
BTW ID:

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst en/of overeenkomst op afstand tussen ondernemer en opdrachtgever.
 2. Voordat de overeenkomst en/of overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de opdrachtgever zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 Het aanbod

 1. Feline de Jonge maakt en publiceert video’s, podcasts, vlogs, posts en story’s op social media kanalen.
 2. Feline de Jonge organiseert begeleide buitenritten voor ruiters op een door haar ter beschikking gesteld paard en/ of met een paard wat in eigendom van de ruiter zelf is.
 3. Feline de Jonge geeft spring-, dressuur-, grondwerk-, en crossinstructie op een door haar ter beschikking gesteld paard en/of met een paard wat in eigendom van de ruiter zelf is.
 4. Feline de Jonge organiseert meeloopdagen in de stallen op haar eigen terrein en/of op het terrein waar de paarden gehuisvest staan.
 5. Feline de Jonge is in te huren voor demonstraties, presentaties en een meet&greet.
 6. Feline de Jonge houdt zich bezig met het (tijdelijk) huisvesten van paarden.
 7. Feline de Jonge verkoopt merchandise.
   

Artikel 5 – Verplichtingen

 1. De ruiter is altijd verplicht met een, volgens de SVP geldende norm, goedgekeurde en goed passende veiligheidscap te rijden.
 2. De ruiter is te allen tijde verplicht goed passende, niet loshangede, en voor de paardensport geschikte rijkleding te dragen.
 3. De ruiter, huurder, opdrachtgever is te allen tijde verplicht om in de stallen en rondom de paarden en pony’s daarvoor geschikt schoeisel te dragen.
 4. De ruiter is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden in de ruimste zin van het woord, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de instructie en/of begeleiding.
 5. De ruiter die deelneemt aan paardrijlessen, buitenritten, ruiterkampen en/of andere georganiseerde activiteiten of onder begeleiding of zelfstandig een paard van de lesgever berijdt, begeleidt, africht, op- en afzadelt of verzorgt of op het terrein en/of in de stallen van de lesgever verblijft, een en ander in de ruimste zin van het woord, verklaart dat hij/zij uitdrukkelijk op de hoogte is van het onvoorspelbare gedrag van paarden. Indien voor hem/haar uit het onberekenbare gedrag van een paard schade voortvloeit zal dit risico (deels) voor rekening van de ruiter komen.


Artikel 6 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de opdrachtgever met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de opdrachtgever van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11. indien de opdrachtgever een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 12. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


Artikel 7 – Herroepingsrecht

 1. Het herroepingsrecht geldt alleen voor natuurlijke personen (consumenten). Zakelijke opdrachtgevers kunnen geen gebruik maken van het herroepingsrecht.

Bij producten:

 1. De opdrachtgever kan een overeenkomst (op afstand) met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de opdrachtgever vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de opdrachtgever, of een vooraf door de opdrachtgever aangewezen derde het product heeft besteld, of:
 1. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de opdrachtgever, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten:

 1. De opdrachtgever kan de overeenkomst (op afstand) met betrekking tot de aankoop van een dienst gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden mits er binnen de 14 dagen termijn geen werkzaamheden gedaan die op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn uitgevoerd.

Artikel 10 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de opdrachtgever op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de opdrachtgever, exclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de opdrachtgever hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen.
 3. De ondernemer gebruikt hetzelfde betaalmiddel dat de opdrachtgever heeft gebruikt, tenzij de opdrachtgever instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de opdrachtgever.

Artikel 11 Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst of na een gedeelte van de uitvoering van de dienst.
 3. Volgens specificaties van de opdrachtgever vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de opdrachtgever, of die duidelijk voor een specifieke persoon of dier bestemd zijn;

Artikel 12 Huisvesting

 1. Feline de Jonge verplicht zich, bij het (tijdelijk) huisvesten van paarden en pony’s, tot het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van het paard of de pony.
 2. Feline de Jonge is gerechtigd de toegang tot het terrein te weigeren voor het paard of de pony als deze niet beschikt over de verplicht gestelde entingen dan wel wanneer de klant of bekenden van de klant het dier onheus bejegend.
 3. De huurder is verplicht bij aanvang van het verblijf van het paard of de pony alle gegevens en bescheiden aan Feline de Jonge te melden/ te overhandigen welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het paard of de pony.
 4. De huurder machtigt de verhuurder om in geval van ziekte van het paard op de pony, of een redelijk vermoeden hiervan, tijdens het verblijf op kosten van de klant de dierenarts te consulteren die maatregelen te nemen die haar in de gegeven situatie als juist voorkomen. Vooraf zal de huurder in kennis worden gesteld. Indien de klant niet bereikbaar is, is Feline de Jonge gerechtigd naar eigen inzicht te handelen.
 5. De huurder is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het huisvesten en berijden van en het omgaan met paarden in de ruimste zin van het woord, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van het verblijf.

Artikel 13 De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw tenzij anders vermeld.

Artikel 14 Nakoming overeenkomst en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 15 Levering, opslag en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de opdrachtgever of een aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Artikel 16 Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de opdrachtgever de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan opdrachtgever mag de opdrachtgever in algemene voorwaarden verplicht worden tot vooruitbetaling.
 3. Bij verkoop worden eventuele verzendkosten vooraf in rekening gebracht. Na betaling wordt de verzending uitgevoerd.
 4. De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 5. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de opdrachtgever een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de opdrachtgever afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

 1. Ondernemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door ondernemer.
 2. De aansprakelijkheid van ondernemer is beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de overeenkomst. Deze aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van ondernemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door ondernemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Onder directe schade wordt – onder meer – verstaan: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte redelijke kosten om de prestatie van ondernemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade.
 3. Als, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering – zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel – overgaat, is de aansprakelijkheid van ondernemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de overeenkomst in rekening gebrachte bedrag. Als de overeenkomst een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan één (1) jaar, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op eenmaal het bedrag van het bedrag dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan ondernemer. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikellid meer bedragen dan € 2.500,00 per toerekenbare tekortkoming, tenzij partijen – gezien de omvang van de ondernemer of de risico’s die met de overeenkomst gepaard gaan – reden zien om bij het aangaan van de overeenkomst af te wijken van dit maximum. 
 4. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één (1) toerekenbare tekortkoming.  
 5. Ondernemer is niet aansprakelijk voor bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door opdrachtgever aan ondernemer, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van de ondernemer.
 6. Ondernemer heeft ten allen tijden het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken, waarbij opdrachtgever hem alle mogelijke medewerking dient te verlenen.
 7. Ondernemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt namen opdrachtgever, ondernemer of derden.
 8. Opdrachtgever vrijwaart ondernemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de werkzaamheden samenhangen.
 9. Medewerkers van ondernemer zijn niet bevoegd op welke wijze dan ook namens ondernemer de aansprakelijk van ondernemer voor de in dit artikel bedoelde schade te erkennen.
 10. Voornoemde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien er sprake is van opzet en/of grove schuld van de ondernemer.

Artikel 18 Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen ondernemer en opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de ondernemer.
 3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen opdrachtgever en ondernemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

 

Artikel 19 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de opdrachtgever zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:     Feline de Jonge
Elias Beeckmanlaan 210
6711VS EDE

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam opdrachtgever(s)]
 • [Adres opdrachtgever(s)]
 • [Handtekening opdrachtgever(s)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Laat jouw Instagram Struggle achter

Als we jouw struggle willen bespreken, blijf je te allen tijde anoniem.

Maattabel

Meet jezelf op met je paardrijbroek aan
Bekijk onze matentabel

Mocht je tussen 2 maten in vallen, bij elke riem is er zowel voor het laatste als het eerste gaatje ruimte om eventueel nog zelf een gaatje bij te prikken.

Let op: wanneer dit gedaan is kan de riem niet meer retour.

Maat

Eerste gaatje
Gemeten vanaf de gesp

Laatste gaatje
Gemeten vanaf de gesp

75

72

79,5

80

75,5

84

90

87

94,5

100

96,5

104

riem_voorkant_felinehoi